Day1-2

Day 01 (27-AUG-2015): KGJT to KPGA

Day 02 (28-AUG-2015): KPGA to UT25, via KBCE